หัวใจเศรษฐี | อยากรวยต้องนำหลักธรรม 4 ข้อนี้ไปปฏิบัติ – งานผ่านเน็ต

หัวใจเศรษฐี : หลักธรรมะ 4 ข้อ อุ อา กะ สะ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ ให้สาธุชนนำไปปฎิบัติตามแบบเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นผู้ที่ร่ำรวยเงินทองได้

หัวใจเศรษฐี

หลายท่านที่นับถือศาสนาพุทธ คงจะเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้ยินคำสอนในเรื่อง ทางสายกลาง ลด ละ เลิกกิเสลต่างๆ ใช่ไหมครับ แต่จริงๆ แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สมบัติไว้ด้วยเช่นกัน บุคคลใดต้องการความรำรวยทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศ ต้องปฏิบัติตามหัวใจเศรษฐี 4 ข้อนี้ด้วยกัน โดยต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงจะประสบความสำเร็จได้ครับ

หัวใจเศรษฐี 4 ข้อ ที่ควรน้อมนำไปปฏิบัติ

อุ – อุฏฐานสัมปทา

คำนี้แปลตรงตัวว่าให้ขยันทำมาหากิน อย่าขี้เกียจ หรือเลือกงาน และต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีใจรักในงานที่ทำ เพราะเมื่อใจรักแล้ว เราจะมีความสุขในการทำงาน แม้บางครั้งเราอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชอบ แต่ก็ควรตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้ต้องสำรวจตนเอง หากขาดความรู้ด้านไหน ให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

อา – อารักขสัมปทา

การรักษาในที่นี้หมายถึงการรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้ เช่น การออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการรู้จักเลือกใช้ของอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการรักษาหน้าที่การงานของตนให้พ้นจากทางที่ผิด เช่น การทุจริตในหน้าที่ การส่งเสริมอบายมุข หรืองานที่ผิดศีลธรรมอื่นๆ

กะ – กัลยาณมิตตตา

คบคนพาลพานพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คำๆนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอ การคบเพื่อนดี นอกจากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน แนะนำกันทำในสิ่งถูกแล้ว ยังช่วยเตือนกันหากเห็นสิ่งใดที่ผิด บางครั้งการคบคนผิดนอกจากจะทำให้หน้าที่การงานเราเสียหายแล้วยังทำให้เราเสียทรัพย์อีกด้วย

สะ – สมชีวิตา

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น สิ่งสำคัญคือคิดก่อนใช้ ว่าสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับเราจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การใช้เงินที่ดีนั้น เราควรแบ่งเงินให้บิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณก่อน จากนั้นจึงนำมาชำระหนี้สิน ใช้จ่ายประจำวัน และเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อฉุกเฉินในภายภาคหน้าต่อไป

passive income

ผมเชื่อว่าหากเรา ประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด มิใช่เพียงแค่ไปจุดธูปอ้วนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว หลักธรรมหัวใจเศรษฐี 4 ข้อนี้ จะเป็นสิ่งยึดให้ท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองได้แน่นอน แล้วพบกันใหม่บทความหน้าครับ

 

“ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตแบบพอเพียง”

 

เคริดิต : http://www.siamarcheep.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B0.html

พนักงานประจำ” สร้างรายได้ช่องทางที่ 2 จากงานผ่านเน็ต โดยไม่ต้องขายของแม้แต่ชิ้นเดียว

แสดงความคิดเห็น